VORES VEDTÆGTER

 

 

Vedtægter for FAEM

Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske Medievirksomheder.

 

§ 1.

Foreningens navn er: Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske Medievirksomheder. Foreningens hjemsted er: København.

 

§ 2.

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesse på alle områder, heriblandt overfor offentlige myndigheder og ophavsrethavere. Foreningen kan forestå kursus- og konsulentvirksomhed.

 

§ 3.

Som medlemmer kan bestyrelsen optage arbejderbevægelsens elektroniske medieselskaber og andre beslægtede virksomheder. Udmeldelse kan ske med et års varsel til den 1 januar.

 

§ 4.

Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen. Herudover finansieres foreningens drift af medlemsvirksomhedernes andel af Copy-dan midlerne. Kontingentets betales forud for et år ad gangen. Forfaldsdato er 15. februar. Manglende indbetaling efter udsendt rykker pr. 1. marts medfører, at stationen slettes som medlem pr. 1. april. Nye medlemmer betaler efter vedtagne kontingentsatser gradueret i henhold til indmeldelsesdatoen. Kontingent betales forud.

 

§ 5.

Det påhviler medlemmerne at tilsende foreningen vedtægter, årsregnskaber og andre for samarbejdet relevante oplysninger.

 

§ 6.

Foreningens daglige drift forestås af en bestyrelse på 5 personer. Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år, Genvalg kan finde sted. Endvidere vælger generalforsamlingen 1 suppleant. Generalforsamlingen skal påse, at der i bestyrelsen er repræsentanter for de forskellige aktivitetsområder. Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af formanden og forretningsføreren i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 7.

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden 1. juni. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom med en skriftlig motivering af, hvad der ønskes behandlet. Medlemsvirksomhederne har på generalforsamlingen 1 stemme. Bestyrelsen indvarsler til ordinær generalforsamling ved udsendelse af varsel, dagsorden og årsregnskab senest 20 dage forinden generalforsamlingens afholdes. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af den i § 11 nævnte, og alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning, såfremt ikke anden afstemningsmåde vedtages af generalforsamlingen.

 

§ 8.

Regnskabsåret er kalenderåret. På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen til godkendelse årsregnskabet i revideret stand samt fremsætter forslag til medlemmernes kontingent 0g indmeldelsesgebyrer for nye medlemmer.

 

§ 9.

Til revision af foreningens regnskaber vælger generalforsamlingen en intern revisor.

 

§ 10.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

 

§ 11.

For at foretage vedtægtsændringer samt for at kunne opløse foreningen kræves en generalforsamlingsbeslutning. For at være beslutningsdygtig skal mindst 2/3 af stemmerne være repræsenteret, og forslaget skal vedtages med ¾ af de afgivne stemmer. Er 2/3 af stemmerne ikke repræsenteret, men forslaget vedtaget med ¾ af de afgivne stemmer, udsendes forslaget til urafstemning. Forslaget kan herefter vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. april 2016.

 

Referent Bent Hansen

 

KONTAKT OS

Hammershusgade 15

2100 København Ø

Tel: 26 43 12 43

FØLG OS

 

Twitter

Facebook

Google +

PROFIL

FAEM:

Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske Medievirksomheder.

 

© Copyright 2018 @ FAEM - Alle rettigheder forbeholdt.